19 مقاله
در این ویکی

دشمنان افسانه زلدادشمنان بازی که در دو دسته ی "در تمام دنیا" و "در سیاهچال ها" تقسیم شده اند. دشمنان "در تمام دنیا" دشمنانی هستند که در محوّطه آزاد هایریول یافت می شوند و دشمنان سیاهچال ها دشمنانی هستند که در سیاهچال ها به سراغ لینک می آیند.
جدول شمشیر و ضربه، میزان ضربه ای که برای کشتن دشمن مورد نظر، با توجّه به شمشیر در اختیار تون احتیاج دارید را بیان می کند. دشمنانی که در جدول شمشیر و ضربه شان خط تیره خورده غیر قابل کشتن هستنددر تمام دنیا

  large.Armos-LoZ-Sprite.png.e14e631f908de     آرموس 

آرموس ها مجسّمه هایی هستند که بیشتر در کوهستان های هایریول پراکنده اند. آن ها تا هنگامی که لمس نشود بی تحرّک نشسته اند. امّا هنگامی که لمس
شوند، شروع به حرکت در دو سرعت متفاوت می کنند. تا موقعی که آن ها را لمس نکرده باشید نمی توان حدس زد که در کدام سرعت شروع به حرکت می کنند.
زیر آن ها ممکن است سوراخی به سوی مغازه ای مخفی یا روپی پیدا کنید. تهدید آن ها از آن جایی که بیشتر از نصف واحد، قلب، جان کم نمی کنند خیلی جدّی 
نیست.

شمشیر ضربه
چوبی 3
سفید 2
جادویی 1

 

large.Boulder-LoZ-Sprite.png.b5556dd971c بولدر بولدر ها تنها قلوه سنگ هایی هستند که در گروه های سه تایی از کوهستان مرگ بر سر شما خراب می شوند. بر خلاف حالت ترسناکی که موقع فرود آمدن شان دارند آن ها بیشتر از نیم واحد قلب به شما آسیب نمی رسانند.
همچنین آن ها غیر قابل کشتن هستند پس بهترین راه برای جلوگیری از آن ها جاخالی دادن است.

 
شمشیر ضربه
چوبی --
سفید --
جادویی --

 

large.Ghini-LoZ-Sprite.png.966ae4c489b45 گینی

گینی ها دشمنان روح مانندی هستند که در قبرستان یافت می شوند. کشتن آن ها ساده است  فقط باید با شمشیر خود مدام چندین ضربه به آن بزنید تا از بین برود.

شمشیر ضربه
چوبی 11
سفید 6
جادویی 3

 

large.Leever-Red-LoZ-Sprite.png.72b9b469 لیور(قرمز)

لیور های قمرز بیشتر در صحرای هایریول یافت می شود. دفن شده در شن ها، آن ها به صورت اتّفاقی خود را از زیر شن ها بیرون می آورند و به دنبال لینک می آیند.
آن ها نسبتاً دشمنان ضعیفی هستند و کشتن آن ها کار نسبتاً ساده ایست.

شمشیر ضربه
چوبی 2
سفید 1
جادویی 1

 

large.Leever-Blue-LoZ-Sprite.png.c6619ac لیور(آبی)

با قدرتی دو برابر در قایس با هم نوع قرمز خودش، لیور های آبی نیز از میان شن ها بیرون آمده و شما را تهدید می کنند.آن ها مقداری بیتشر از لیورهای قرمز از
خود استقامت نشان می دهند وبر خلاف هم نوع قرمز شان به دنبال لینک نمی آیند بنابرین کشتن آن ها سخت تر می باشد.

شمشیر ضربه
چوبی 4
سفید 2
جادویی 1

 

large.Lynel-LoZ-Sprite-Red.png.e12730415 لاینل(قرمز)

لاینل های قرمز در کوهستان مرگ یافت می شوند و همانند لینک توانایی شلیکه شمشیر اشعه ای را دارا هستند. این اشعات تنها توسّط سپر جادویی قابل دفاع هستند.
قدرت حملات آن ها قابل توجّه بوده و هر کدام از اشعه های آن ها دمیج قابل توجّهی به لینک می زنند. مبارزه با آن ها نیز به علت سرعت و برد بالایشان سخت است.
اگر تلاش کنید که با شمشیر لینک آن ها را بکشید به احتمال زیاد پس از مرگ شان فرشته یا قلب دریافت می کنید.

شمشیر ضربه
چوبی 3
سفید 2
جادویی 1

 

large.Lynel-LoZ-Sprite-Blue.png.17df1560 لاینل(آبی)

لاینل های آبی، عملاً همان لاینل های قرمز هستند فقط با جون و قدرت بیشتر، می توان آن ها را قدتمند ترین دشمنان محوّطه ی بازی به شمار آورد.

شمشیر ضربه
چوبی 3
سفید 2
جادویی 1

 

large.Moblin-Orange-LoZ-Sprite.png.47c41 موبلین(قرمز)

موبلین های قرمز از هیولاهای ابتدای بازی هستند که با نیزه خود به مبارزه با شما می پردازند.
به علّت قابل دفع بودن حملات نیزه ی آن ها و همچنین جان کم شان از دشمنان بسیار ساده بازی به شمار می روند

شمشیر ضربه
چوبی 2
سفید 1
جادویی 1

 

large.Moblin-Blue-LoZ-Sprite.png.c37fd5a موبلین(آبی)

همان موبلین های قرمز هستند فقط اندکی قویتر

شمشیر ضربه
چوبی 3
سفید 2
جادویی 1

 

large.Octorok-Red-LoZ-Sprite.png.b6136a6 اوکتروک

اوکتروک ها دشمنان خاصّی در بازی هستند که به شما تکه سنگ هایی که به راحتی قابل دفع هستند را پرتاب می کنند.
کافی است هنگام نزدیک شدن سنگ ها به لینک شمشیرتان را تکان دهید تا این سنگ ها را به خودشان برگردانید

شمشیر ضربه
چوبی 1
سفید 1
جادویی 1

 

large.Octorok-Blue-LoZ-Sprite.png.c79e20 اوکتروک(آبی)

همان اوکتروک های قرمز تنها به جان بیشتر که آن ها را خطرناک تر جلوه می دهد.

شمشیر ضربه
چوبی 2
سفید 1
جادویی 1

 

large.Peahat-LoZ-Sprite.png.dce042015c60 پی هت

پی هت ها، هیولاهای مزاحمی هستند که مدام در هایریول در حال چرخش اند. بهترین کار دوری از آن هاست چرا که لینک تنها هنگامی میتواند آن ها را بزند
که آن ها کاملاً ایستاده باشند

شمشیر ضربه
چوبی 2
سفید 1
جادویی 1

 

large.River-Zora-LoZ-Sprite.png.7d0ec995 زورای رودخانه

زورای رودخانه از دشمنان معمول در آب های بازی است. آن ها در بازی به لینک توپ آتشین شلیک می کنند که تنها با سپر جادویی قابل دفاع است.
راحت ترین راه برای شکست دادن آن ها داشتن جان پر و سپس ضربه زدن به او با اشعه ی شمشیر است. در غیر این صورت بهترین کار دوری از حملات اش است.

شمشیر ضربه
چوبی 2
سفید 1
جادویی 1

 

large.Tektite-Orange-LoZ-Sprite.png.48d6 تکتیت(قرمز)

تکتیت های قرمز، هیولاهای عنکبوت مانندی هستند که در گوشه و کنار های نقشه بازی یافت می شوند و به راحتی با ضربات شمشیر کشته می شوند

شمشیر ضربه
چوبی 1
سفید 1
جادویی 1

 

large.Tektite-Blue-LoZ-Sprite.png.2f4690 تکتیت(آبی)

همان تکتیت های قرمز که ضمن مزاحمت بیشتر، جان بیشتری را نیز دارا هستند. هر چند هنوز با ضربات شمشیر به راحتی میمیرند.

شمشیر ضربه
چوبی 1
سفید 1
جادویی 1

 

 

 

 


در سیاهچال ها

large.Blade-Trap-LoZ-Sprite.png.28be3c4d تله تیز

تله های تیز بیشتر از این که دشمن باشند نوعی مانع به حساب می آیند. آن ها در گوشه های اتاق منتظر اند تا کسی از مسیر آن ها عبور کند تا به سمت آن ها حرکت کند
آن ها غیر قابل کشتن هستند با این حال با کمی عکس العمل سریع به راحتی قابل جاخالی دادن هستند.

شمشیر ضربه
چوبی --
سفید --
جادویی --

 

large.Bubble-Red-LoZ-Sprite.png.e7395056 حباب(قرمز)

حباب های قرمز تنها در ماموریت دوّم بازی یافت می شوند. آن ها عملاً غیر قابل کشتن هستند و در اتاقک های سیاهچال مدام در حال پریدن و چرخیدن هستند و با برخورد به دیوار ها به جهت های مختلف تغییر جهت می دهند.
در صورت برخورد با لینک، او هیچ آسیب و دمیجی نمی بیند امّا قابلیّت استفاده از شمشیر اش را از دست می دهد مگر تا مدّتی که به حبابی آبی برخورد کند یا معجون خورده و یا به حوض فرشته برسد.
با وجود این که این موجودات آسیبی نمی رسانند امّا هنوز موجب آزار و مزاحمت هستند.

شمشیر ضربه
چوبی --
سفید --
جادویی --

 

large.Bubble-Blue-LoZ-Sprite.png.7294a55 حباب(آبی)

حباب های آبی در همان اتاق هایی که حباب های قرمز می شوند وجود دارند. آن ها هیچ آسیبی نمی رسانند ولی برای از بین بردن تاثیر حباب های قرمز الزامی اند
آن ها همانند حباب های آبی غیرقابل کشتن اند و از این حیق از دشمنان بسیار آزار دهنده بازی محسوب می شوند.

شمشیر ضربه
چوبی --
سفید --
جادویی --

 

large.Bubble-LoZ-Sprite.png.e8b824256a28 حباب(درخشنده)

بر خلاف حباب های قرمز و آبی، حباب های درخشنده تاثیر کوتاهی دارند و برای مدّت محدودی لینک را از استفاده از شمشیر باز می دارند.
با این حال لینک بعد از خوردن معجون یا استفاده از ضبط توانایی استفاده از شمشیر اش را بلافاصله بدست خواهد آورد.

شمشیر ضربه
چوبی --
سفید --
جادویی --

 

large.Darknut-Red-LoZ-Sprite.png.a8093fd دارک نات(قرمز)

دارک نات های قرمز، نوعی خاص از دشمنان در بازی هستند که از روبرو غیر قابل ضربه هستند چرا که همواره سپر آن ها بالا و گادر شان آماده است.
تنها راه شکست دادن آن ها ضربه زدن به آن ها از طرفین و پشت آن ها است.

شمشیر ضربه
چوبی 4
سفید 2
جادویی 1

 

large.Darknut-Blue-LoZ-Sprite.png.c604a2 دارک نات (آبی)

دراک نات های آبی دقیقاً همان دارک نات های قرمز هستند، تنها با این فرق که سخت تر می میرند

شمشیر ضربه
چوبی 8
سفید 4
جادویی 2

 

large.Gel-LoZ-Sprite.png.52939c6b9a15869 جِل

جل ها دشمنانی هستند که به شدّت راحت شکست می خورند و از بین می روند. آن ها هیچ نوع حمله خاصّی غیر از چسبیدن به لینک ندارند.
به همین علّت بهترین راه در رویارویی با این نوع موجودات، ایستادن در فاصله ای مناسب و ضربه زدن به آن هاست و خوشبختانه یک ضربه شمشیر برایشان کفایت می کند.

شمشیر ضربه
چوبی 1
سفید 1
جادویی 1

 

large.Gibdo-LoZ-Sprite.png.a8978ff0b16ad گیبدو

گیبدو ها نوعی مومیای هستند. بر خلاف ظاهر عجیب شان دشمنان ساده ای هستند و کافی است چندین بار با شمشیر به آن ها ضربه بزنید تا از پای در آیند.

شمشیر ضربه
چوبی 6
سفید 4
جادویی 2

 

large.Goriya-Red-LoZ-Sprite.png.13385f03 گوریا(قرمز)

گوریا های قرمز از بومرنگ برای حمله استفاده می کنند و راهکار مقابله با آن ها ساده است. کافی است حملات آن ها را با سپر دفع کرده و با شمشیر آن ها را بکشید.

شمشیر ضربه
چوبی 3
سفید 2
جادویی 1

 

large.Goriya-Blue-LoZ-Sprite.png.afab08a گوریا(آبی)

همانند گوریاهای قرمز عمل می کنند امّا دفعات بیشتری باید ضربه بخورند تا بمیرند

شمشیر ضربه
چوبی 5
سفید 3
جادویی 2

 

large.Keese-LoZ-Sprite.png.667ac5517de9a کیس

کیس های آبی، دمشنان بسیار ساده ای هستند کافی است به آن ها یک ضربه وارد کنید. چه شمشیر باشد چه بومرنگ.

شمشیر ضربه
چوبی 1
سفید 1
جادویی 1

 

large.Lanmola-Red-LoZ-Sprite.png.827b1c3 لانمولا(قرمز)

لانمولا ها موجوداتی آفت گونه هستند و لینک برای شکست دادن آن ها باید تمام قطعات بدن آن ها را ابتدا از بین ببرد و سپس به سراغ سر اش برود. بهترین سلاح برای مقابله با آن ها چوب جادویی است.

شمشیر ضربه
چوبی 4
سفید 4
جادویی 4

 

large.Lanmola-Blue-LoZ-Sprite.png.81b3d8 لانمولا(آبی)

لانمولاهای آبی را به جرئت می توان سخت ترین دشمن بازی بر شمرد. آن ها فقط در سیاهچال نهایی ظاهر می شوند و سرعت و قدرت فوق العاده ای دارند.
در مقابله با آن ها سعی کنید از شمشیر به پشت آن ها ضربه بزنید یا از چوب جادویی استفاده کنید.

شمشیر ضربه
چوبی 4
سفید 4
جادویی 4

 

large.Like-Like-Sprite.png.d2f7010dda624 لایک لایک

لایک لایک ها از دشمنان به شدّت آزار دهندی بازی هستند که همواره در تلاش برای بلعیدن لینک هستند. اگر در این کار موفّق باشند، باید با دکمه زنی سریع لینک را از دهان عظیم اش بیرون در آورید.
کمی معطّل کنید تا سپر لینک بلعیده شود. بهتر است قبل از بلعیده شدن او را با شمشیر از پای در آورید.

شمشیر ضربه
چوبی 10
سفید 5
جادویی 3

 

large.Moldorm-LoZ-Sprite.png.5c97963a60a مولدورم

مولدروم ها از لحاظ ساختار بدنی بسیار شبیه لانمولا ها هستند. کافی است به آن ها با شمشیر ضربه بزنید تا تک تک اجزای بدن اش از بین برود.

شمشیر ضربه
چوبی 5
سفید 5
جادویی 5

 

large.100px-Patra-LoZ-Sprite.png.a45b0bc پاترا

پاترا ها دشمنان سرسختی هستند که در نزدیکی انتهای بازی ظاهر می شوند. پاترا های کوچک که دور و بر پاترای بزرگ می چرخند دردسر عظیمی هستند چرا که لینک قبل از پاترای اصلی باید همه ی آن ها را از بین ببرد.
جنگیدن با آن ها در حالت جان پر بسیار ساده است، چرا که لینک می تواند با اشعه ی شمشیر اش به راحتی از شرّ پاترا های کوچک خلاص شود. امّا بدون جان پر باید در مبارزه با آن ها احتیاط کنید.

شمشیر ضربه
چوبی 10
سفید 5
جادویی 3

 

large.Pols-Voice-LoZ-Sprite.png.98d3090a پولس ویس

این خرگوش های بامزّه شاید آن گونه که باید به نظر نرسند ولی به راحتی می توانند لینک را به جهنّم بفرستند. سعی کنید او را با شمشیر یا تیر و کمان شکست دهید.
نکته جالب این که اگر با نسخه Ninitendo Famicom بازی در حال انجام بازی هستید با بلند فریاد زدن در میکرفون دستگاه می توانید این موجودات گوش گنده را نابود کنید.

شمشیر ضربه
چوبی 10
سفید 5
جادویی 3

 

large.Rope-LoZ-Sprite.png.6229351145c19c روپ(قرمز)

روپ های نوعی از دشمنان هستند که در مسیر مستقیم به سرعت به سمت لینک می آیند، شکست دادن آن ها و جاخالی دادن ازشان کار ساده ایست. سعی کنید تنها به آن ها برخوردی نداشته باشید.

شمشیر ضربه
چوبی 1
سفید 1
جادویی 1

 

large.Rope-Flash-LoZ-Sprite.png.bde7db98 روپ(درخشان)

این نوع روپ ها، تنها، در ماموریت دوّم بازی ظاهر می شوند. قدرت و سرعت آن ها فرقی با روپ های قرمز ندارد ولی چهار برابر آن ها جان و استقامت دارند.

شمشیر ضربه
چوبی 4
سفید 2
جادویی 1

 

large.Stalfos-LoZ-Sprite.png.54b6477c2c6 استالفوس

استالفوس ها، اسکلت های شمشیر به دستی هستند که برای آسیب زدن به لینک آماده شده اند. شربه زدن و شکست دادن آن ها ساده است.
در ماموریت دوّم آن ها نیز مثل لینک می توانند اشعه شمشیری پرتاب کنند.

شمشیر ضربه
چوبی 2
سفید 1
جادویی 1

 

large.Stone-Statue-LoZ-Sprite.png.f37c7e مجسّمه سنگی

مجسّمه های سنگی، بیشترین حجم از موانع بازی را به خود اختصاص می دهند. آن ها به لینک گلوله آتشین پرتاب می کنند که با سپر جادویی قابل دفاع هستند.
دردسر اصلی موقعی است که آن ها در گروه های چهار تایی در یکی از اتاق های سیاهچال ظاهر می شوند.

شمشیر ضربه
چوبی --
سفید --
جادویی --

 

large.Vire-LoZ-Sprite.png.69fcc30f08727a وایر

اگر لینک با خود سپر جادویی را داشته باشدف وایر ها با همان ضربه شمشیر نابود می شوند. در غیر این صورت بعد از ضربه خوردن با شمشیر آن ها به دو کیس قرمز تقسیم می شوند.
کارکرد کیس های قرمز با کیس های آبی هیچ فرقی ندارند.

شمشیر ضربه
چوبی 1
سفید 1
جادویی 1

 

 


منبعبازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده

تاکنون دیدگاهی ارسال نشده است
لطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری