19 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. زلدا

  • 0 دیدگاه
  • 643 مشاهده
 2. گنون

  • 0 دیدگاه
  • 800 مشاهده
 3. لینک

  • 0 دیدگاه
  • 1,066 مشاهده
 4. مستر سورد

  • 0 دیدگاه
  • 539 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 307 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 340 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 504 مشاهده
 5. افسانه زلدا (مجموعه)

  • 0 دیدگاه
  • 363 مشاهده
 6. ایمپا

  • 0 دیدگاه
  • 295 مشاهده
 7. تریفورس

  • 0 دیدگاه
  • 236 مشاهده
 8. تاجر

  • 0 دیدگاه
  • 186 مشاهده
 9. پیرزن

  • 0 دیدگاه
  • 216 مشاهده
 10. پیرمرد

  • 0 دیدگاه
  • 257 مشاهده
 11. افسانه زلدا

  • 0 دیدگاه
  • 548 مشاهده
 12. گوبلین مخفی

  • 0 دیدگاه
  • 177 مشاهده
 13. هایریول

  • 0 دیدگاه
  • 326 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 130 مشاهده
 14. The Legend of Zelda

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 144 مشاهده