19 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. زلدا

  • 0 دیدگاه
  • 396 مشاهده
 2. گنون

  • 0 دیدگاه
  • 234 مشاهده
 3. لینک

  • 0 دیدگاه
  • 534 مشاهده
 4. مستر سورد

  • 0 دیدگاه
  • 202 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 164 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 151 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 198 مشاهده
 5. افسانه زلدا (مجموعه)

  • 0 دیدگاه
  • 187 مشاهده
 6. ایمپا

  • 0 دیدگاه
  • 137 مشاهده
 7. تریفورس

  • 0 دیدگاه
  • 107 مشاهده
 8. تاجر

  • 0 دیدگاه
  • 89 مشاهده
 9. پیرزن

  • 0 دیدگاه
  • 82 مشاهده
 10. پیرمرد

  • 0 دیدگاه
  • 92 مشاهده
 11. افسانه زلدا

  • 0 دیدگاه
  • 299 مشاهده
 12. گوبلین مخفی

  • 0 دیدگاه
  • 85 مشاهده
 13. هایریول

  • 0 دیدگاه
  • 160 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 80 مشاهده
 14. The Legend of Zelda

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 85 مشاهده