19 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. زلدا

  • 0 دیدگاه
  • 598 مشاهده
 2. گنون

  • 0 دیدگاه
  • 626 مشاهده
 3. لینک

  • 0 دیدگاه
  • 961 مشاهده
 4. مستر سورد

  • 0 دیدگاه
  • 477 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 274 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 304 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 444 مشاهده
 5. افسانه زلدا (مجموعه)

  • 0 دیدگاه
  • 327 مشاهده
 6. ایمپا

  • 0 دیدگاه
  • 254 مشاهده
 7. تریفورس

  • 0 دیدگاه
  • 204 مشاهده
 8. تاجر

  • 0 دیدگاه
  • 169 مشاهده
 9. پیرزن

  • 0 دیدگاه
  • 187 مشاهده
 10. پیرمرد

  • 0 دیدگاه
  • 224 مشاهده
 11. افسانه زلدا

  • 0 دیدگاه
  • 480 مشاهده
 12. گوبلین مخفی

  • 0 دیدگاه
  • 155 مشاهده
 13. هایریول

  • 0 دیدگاه
  • 288 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 122 مشاهده
 14. The Legend of Zelda

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 124 مشاهده