19 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. زلدا

  • 0 دیدگاه
  • 540 مشاهده
 2. گنون

  • 0 دیدگاه
  • 436 مشاهده
 3. لینک

  • 0 دیدگاه
  • 835 مشاهده
 4. مستر سورد

  • 0 دیدگاه
  • 402 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 245 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 250 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 371 مشاهده
 5. افسانه زلدا (مجموعه)

  • 0 دیدگاه
  • 291 مشاهده
 6. ایمپا

  • 0 دیدگاه
  • 213 مشاهده
 7. تریفورس

  • 0 دیدگاه
  • 171 مشاهده
 8. تاجر

  • 0 دیدگاه
  • 143 مشاهده
 9. پیرزن

  • 0 دیدگاه
  • 161 مشاهده
 10. پیرمرد

  • 0 دیدگاه
  • 189 مشاهده
 11. افسانه زلدا

  • 0 دیدگاه
  • 423 مشاهده
 12. گوبلین مخفی

  • 0 دیدگاه
  • 131 مشاهده
 13. هایریول

  • 0 دیدگاه
  • 242 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 114 مشاهده
 14. The Legend of Zelda

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 116 مشاهده