19 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. زلدا

  • 0 دیدگاه
  • 456 مشاهده
 2. گنون

  • 0 دیدگاه
  • 302 مشاهده
 3. لینک

  • 0 دیدگاه
  • 668 مشاهده
 4. مستر سورد

  • 0 دیدگاه
  • 312 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 199 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 190 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 272 مشاهده
 5. افسانه زلدا (مجموعه)

  • 0 دیدگاه
  • 231 مشاهده
 6. ایمپا

  • 0 دیدگاه
  • 174 مشاهده
 7. تریفورس

  • 0 دیدگاه
  • 143 مشاهده
 8. تاجر

  • 0 دیدگاه
  • 121 مشاهده
 9. پیرزن

  • 0 دیدگاه
  • 121 مشاهده
 10. پیرمرد

  • 0 دیدگاه
  • 128 مشاهده
 11. افسانه زلدا

  • 0 دیدگاه
  • 361 مشاهده
 12. گوبلین مخفی

  • 0 دیدگاه
  • 111 مشاهده
 13. هایریول

  • 0 دیدگاه
  • 196 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 101 مشاهده
 14. The Legend of Zelda

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 103 مشاهده