64 مقاله
در این ویکی

آنچارتد 4 - سنگ‌چین‌هاسنگ چین‌ها یا همان Rock cairns در مرحله 10: The Twelve Towers دیده می‌شوند. در حالی که رانندگی می‌کنید، این سنگ چین‌ها را در محیط پیدا می‌کنید و باید با ماشین به آن بکوبید تا تخریب شود. در مرحله مجموعا 16 سنگ چین باید پیدا و تخریب شود و اگر این کار انجام شود تروفی Not a Cairn in the World باز می‌شود.

 سنگ چین 1

در بخش اول و شروع بازی اولین سنگ چین درست در مسیر نیتن دیده می‌شود. همین طور که رانندگی کنید سنگ چین اول درست بین اول دو راهی دیده می‌شود. باید با ماشن به آن بکوبید.

large.Rock_Cairn_1_1.jpg.5043a75240b3d42c26455a8354e79db0.jpglarge.Rock_Cairn_1_2.jpg.55c65d1eed01e8c5ad86848da4d616d9.jpg


سنگ چین 2

بعد از رد کردن خانه خرابه‌های اولی که اولین treasure را درش پیدا کردید شما سنگ چین دوم را هم با فاصله کمی از آنجا می‌توانید پیدا کنید. این در مسیر سمت چپ در مقابل قابل مشاهده است.

large.Rock_Cairn_2_1.jpg.3217014d26045b0cb26741e1244fa4de.jpglarge.Rock_Cairn_2_2.jpg.b06be78c4e9a722ce58c27dc1fb51e1f.jpg


سنگ چین 3

پشت یک آبشار نیتن treasure و journal note جدید پیدا می‌کند. بعد از این شما جیپ را به بیرون می‌رانید و در ادامه از زیر یک پل چوبی رد می‌شوید. سنگ چین سوم در این محدوده است یعنی سمت چپ و روی تخته سنگ اول مسیری که می‌خواهید دور بزنید و روی پل بروید.

large.Rock_Cairn_3_1.jpg.84d5e92a0d48dd5b974e069978e931f6.jpglarge.Rock_Cairn_3_2.jpg.877db6dacf7d4210d3bf2bce0264432b.jpg


سنگ چین 4

بعد از عبور از پل چوبی کوچک، نیتن و دوستانش باید از یک تپه دیگر بالا بروند که به خاطر باتلاقی بودن شما باید لاستیک جیپ را به تخته سنگ برسانید و ... بالای تپه که بروید یک پل چوبی بزر تر در پیش رو هست (همانی که اگر رویش بروید تکان می‌خورد و می‌ترسند) قبل از این پل تخته سنگی در چپ مسیر هست که سنگ چین 4 هم رویش است.

large.Rock_Cairn_4_1.jpg.19736b430e923beb116a06589e42231b.jpglarge.Rock_Cairn_4_2.jpg.3bc85895abe1fd44839f6120720231f6.jpg


سنگ چین 5

سنگ چین پنجم هم مثل قبلی درست در مسیر نیتن است و بعید است کسی نبیند. این سنگ چین را روی تخته سنگ بلندی در سمت چپ و درست قبل از پیچ به چپ می‌بینید.

large.Rock_Cairn_5_1.jpg.1a0073c6cdebbf7b502e2706d4c81a96.jpglarge.Rock_Cairn_5_2.jpg.330322d5b80e01e7813b9d5bf089ff16.jpg


سنگ چین 6

یک جا مسیر شدیدا صعب العبور می‌شود و باید روی تخته سنگ‌ها را برانید و به بالا بروید و.. خوب همین که بالا رسیدید جلوتر کمی که بروید سنگ چین شماره 6 مرحله هم در راهتان (سمت چپ راه) قابل نمایش است.

large.Rock_Cairn_6_1.jpg.1d21b3f15660313d68dc20ffcf82440c.jpglarge.Rock_Cairn_6_2.jpg.4ad45a24c8920c15f07f22fa4737c0a9.jpg


سنگ چین 7

سنگ چین شماره 7 هم یالای یک راه تخته سنگی است (همان که تخته سنگ زیر ماشین اول تکان می خورد ولی بعد ثابت می‌ماند) خوب این بالا که برسید سنگ چین هفتم را در سمت راست جاده خاکی می‌بینید.

large.Rock_Cairn_7_1.jpg.0f581ba1a1b09ea4f240895b8a25f1ef.jpglarge.Rock_Cairn_7_2.jpg.d1840dba3635fbbd7b6b8da7facde3f9.jpg


سنگ چین 8

نیتن و تیمش یک قسمت گیر می‌کنند و ماشین در مسیر باتلاقی و رو به بالا دیگر بالا نمی‌رود. شما در نقش نیتن قلابی که جلوی ماشین است را برمی‌دارید و بالا دور درخت می‌بندید و ... بالا می‌آیید. مسیر جلوتر شما در دست راست می‌توانید جاده را دنبال کنید و یک جاده گلی را پایین بیایید که به یک سری خانه خرابه هایی منتهی است. قبل این خانه های مخروبه در سمت چپ جاده شما یک تخته سنگ بسیار بزرگی است که سنگ چین شماره هشت هم روی آن است.

large.Rock_Cairn_8_1.jpg.ad03793ffe6bf6c7f2e305e49356e8f3.jpglarge.Rock_Cairn_8_2.jpg.ec09b57c1b3e7065745f371338f438af.jpg


سنگ چین 9

کمی بعد اینکه Parchment Scroll treasure را از یک محوطه خرابه کوچک برداشتید راه گل و لاخی را ادامه بدهید. در انتهای جاده سمت چپ یک سری تخته سنگ بلندی هست که سنگ چین شماره 9 هم روی آن است. از هر سمت جاده باید بالا بروید و به روی تخته سنگ برسید و سنگ چین را خورد کنید.

large.Rock_Cairn_9_1.jpg.e6e1250de187bd87dfed0557cb038002.jpglarge.Rock_Cairn_9_2.jpg.36f70875a46b679c0fa767231b2685f7.jpg


سنگ چین 10

بعد بالا رفتن از تپه گلی و در ادامه محوطه برج مخفی کاری به سمت جاده پایینی بروید و سپس به سمت راست تا سنگ چین را ببینید.

large.Rock_Cairn_10_1.jpg.85d06173850157b101372b4158903f26.jpglarge.Rock_Cairn_10_2.jpg.f1d5dd59f4f1458c1235b306410b9408.jpg


سنگ چین 11

کمی بعد اینکه از دومین برج مخفی کاری و درگیری رد شدید و مسیر را ادامه دادید به یک محوطه بزرگ و قابل جستجو می رسید که از قضا موراد collectibles زیادی هم در خود جا داده است. وقتی اولین بار از تخته سنگی پایین آمدید سنگ چین شماره یازده روبرو و روی تخته سنگی است.

large.Rock_Cairn_11_1.jpg.32952fb89ace8e6fdfa5b9d1917b09f2.jpglarge.Rock_Cairn_11_2.jpg.c6e88545f39bb7c1616d0bac84a80986.jpg


سنگ چین 12

کمی بعد اینکه از دومین برج مخفی کاری و درگیری رد شدید و مسیر را ادامه دادید به یک محوطه بزرگ و قابل جستجو می رسید که از قضا موراد collectibles زیادی هم در خود جا داده است. وقتی اولین بار از تخته سنگی پایین آمدید جلوتر محوطه ای است که اولین محوطه های ساختمان خرابه در سمت چپ مشخص هستند.در راه سمت چپ که دو ستون در طرف هایش قرار دارد جلو رفته و بعد هم یک مسیر سنگی در کناره کوه است. شما از راهی که یک ستون در سمت چپ است رد شوید. وقتی به پیچ بعد از ستون برسید یک درخت در جلو سمت چپ دیده می‌شود. از مسیر سنگی سمت چپ درخت بالا بروید تا به یک چیزی شبیه پلکان می‌رسید. این پلکان به یک ساختمان خرابه دیگر منتهی است و سنگ چین شماره دوازده هم در سمت چپ این ساختمان مشخص است.

large.Rock_Cairn_12_1.jpg.07492ea713caeb0936f693847dd90d08.jpglarge.Rock_Cairn_12_3.jpg.eae026a7bca85735e8131f98f3623355.jpg


سنگ چین 13

کمی بعد اینکه از دومین برج مخفی کاری و درگیری رد شدید و مسیر را ادامه دادید به یک محوطه بزرگ و قابل جستجو می رسید که از قضا موراد collectibles زیادی هم در خود جا داده است. وقتی اولین بار از تخته سنگی پایین آمدید مسیر مقابل را تا تپه بعدی جلو رفته و بالا بروید. رانندگی کنید تا بالاخره یک تونل جلوتر مشخص شود. قبل این تونل و در سمت چپ سنگ چین شماره سیزده هم روی تخته سنگ است.

large.Rock_Cairn_13_1.jpg.d2b7bdfe0e638997d0ecec47cbda0861.jpglarge.Rock_Cairn_13_2.jpg.0ff297d280fefd017ccd9b74b4c925ef.jpg


سنگ چین 14

جلوتر از جاده سمت چپ تونل یک تپه کوچک پوشیده از گل‌ها می‌یابید که قبل از رسیدن به دو ستون بالای تپه معلوم است. سنگ چین شماره چهارده در جاده که بالا می‌روید معلوم است.

large.Rock_Cairn_14_1.jpg.b893d65ad0b5382c989bcf9e259ed885.jpglarge.Rock_Cairn_14_2.jpg.f2eae622f9cc56b0d386509aa3c63f9a.jpg


سنگ چین 15

سنگ چین شماره 15 هم درست در مسیر اصلی بازی است یعنی قبل از برجک که نیتن از آن بالا می‌رود.

large.Rock_Cairn_15_1.jpg.081fee2f292db41418257d13f04ad0ee.jpglarge.Rock_Cairn_15_2.jpg.742e54e83b37faa9c2fc0847cb7c2988.jpg


سنگ چین 16

بعد از کشتن سربازان و درست کردن پل، شما مسیر را جلو می روید و از تپه بالا می روید. سنگ چین آخر در لبه جاده باریک است.

large.Rock_Cairn_16_1.jpg.53f6db9d6a7c262e14aa4d46b5785961.jpglarge.Rock_Cairn_16_2.jpg.c900bb1cf9fe3a5e439ceaf86310a998.jpg
بازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده

تاکنون دیدگاهی ارسال نشده است
لطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری