64 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. آنچارتد 4: پایان یک دزد

  • 3 دیدگاه
  • 4,839 مشاهده
 2. راهیاب آنچارتد 4

  • 0 دیدگاه
  • 5,645 مشاهده
 3. آنچارتد: میراث گمشده

  • 1 دیدگاه
  • 1,325 مشاهده
 4. آنچارتد 4 - مرحله 15

  • 2 دیدگاه
  • 3,918 مشاهده
 5. آساو

  • 0 دیدگاه
  • 183 مشاهده
 6. آنچارتد 4 - مرحله 20

  • 0 دیدگاه
  • 1,139 مشاهده
 7. آنچارتد 4 - مرحله 17

  • 0 دیدگاه
  • 1,439 مشاهده
 8. آنچارتد 4 - مرحله 16

  • 0 دیدگاه
  • 1,431 مشاهده
 9. آنچارتد 4 - مرحله 12

  • 0 دیدگاه
  • 3,015 مشاهده
 10. آنچارتد 4 - مرحله 11

  • 0 دیدگاه
  • 4,818 مشاهده
 11. آنچارتد 4 - مرحله 10

  • 0 دیدگاه
  • 1,864 مشاهده
 12. آنچارتد 4 - مرحله 8

  • 0 دیدگاه
  • 2,377 مشاهده
 13. آنچارتد 4 - مرحله 14

  • 0 دیدگاه
  • 2,323 مشاهده
 14. آنچارتد 4 - مرحله 18

  • 0 دیدگاه
  • 1,250 مشاهده
 15. آنچارتد 4 - مرحله 22

  • 0 دیدگاه
  • 1,026 مشاهده
 16. آنچارتد 4 - Epilogue

  • 0 دیدگاه
  • 766 مشاهده
 17. آنچارتد 4 - مرحله 13

  • 0 دیدگاه
  • 1,975 مشاهده
 18. آنچارتد 4 - مرحله 19

  • 0 دیدگاه
  • 1,357 مشاهده
 19. آنچارتد 4 - مرحله 21

  • 0 دیدگاه
  • 764 مشاهده
 20. آنچارتد 4 - مرحله 7

  • 0 دیدگاه
  • 1,148 مشاهده
 21. آنچارتد 4 - مرحله 9

  • 0 دیدگاه
  • 2,193 مشاهده
 22. آنچارتد 4 - مرحله 1

  • 0 دیدگاه
  • 504 مشاهده
 23. آنچارتد 4 - مرحله 6

  • 0 دیدگاه
  • 1,441 مشاهده
 24. آنچارتد 4 - مرحله 5

  • 0 دیدگاه
  • 771 مشاهده
 25. آنچارتد 4 - مرحله 4

  • 0 دیدگاه
  • 756 مشاهده