45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. باس

  • 0 دیدگاه
  • 680 مشاهده
 2. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 2,333 مشاهده
 3. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 917 مشاهده
 4. شرکت نظامی خصوصی

  • 0 دیدگاه
  • 158 مشاهده
 5. دایموند داگز

  • 0 دیدگاه
  • 323 مشاهده
 6. سربازان بدون مرز

  • 0 دیدگاه
  • 256 مشاهده
 7. متال گیر بقا

  • 0 دیدگاه
  • 173 مشاهده
 8. بهشت بیرونی

  • 0 دیدگاه
  • 363 مشاهده
 9. فاکس‌هاند

  • 0 دیدگاه
  • 361 مشاهده
 10. استیون آرمسترانگ

  • 0 دیدگاه
  • 182 مشاهده
 11. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 243 مشاهده
 12. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,011 مشاهده
 13. هیدئو کوجیما

  • 0 دیدگاه
  • 561 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,189 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 880 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 677 مشاهده
 14. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 565 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 419 مشاهده
 15. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 476 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 575 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 490 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,222 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 2,444 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 128 مشاهده
 16. کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده