45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. باس

  • 1 دیدگاه
  • 885 مشاهده
 2. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 3,061 مشاهده
 3. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 1,122 مشاهده
 4. کازوهیرا میلر

  • 3 دیدگاه
  • 957 مشاهده
 5. ونوم اسنیک

  • 2 دیدگاه
  • 2,344 مشاهده
 6. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,390 مشاهده
 7. آسلات

  • 2 دیدگاه
  • 1,039 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,524 مشاهده
 8. زیرو

  • 0 دیدگاه
  • 635 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 478 مشاهده
 9. ایوا

  • 0 دیدگاه
  • 771 مشاهده
 10. یوگنی بوریسویچ ولگین

  • 0 دیدگاه
  • 923 مشاهده
 11. سایکو مانتیس

  • 0 دیدگاه
  • 1,197 مشاهده
 12. لیکوئید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 1,072 مشاهده
 13. فاکس

  • 0 دیدگاه
  • 443 مشاهده
 14. اسکال فیس

  • 0 دیدگاه
  • 858 مشاهده
 15. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 714 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,619 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,170 مشاهده
 16. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 308 مشاهده
 17. کودک سرباز

  • 0 دیدگاه
  • 348 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 560 مشاهده
 18. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 673 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,068 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 3,044 مشاهده