45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. باس

  • 1 دیدگاه
  • 775 مشاهده
 2. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 2,671 مشاهده
 3. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 1,037 مشاهده
 4. کازوهیرا میلر

  • 3 دیدگاه
  • 822 مشاهده
 5. ونوم اسنیک

  • 2 دیدگاه
  • 2,088 مشاهده
 6. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,205 مشاهده
 7. آسلات

  • 2 دیدگاه
  • 941 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,373 مشاهده
 8. زیرو

  • 0 دیدگاه
  • 563 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 431 مشاهده
 9. ایوا

  • 0 دیدگاه
  • 691 مشاهده
 10. یوگنی بوریسویچ ولگین

  • 0 دیدگاه
  • 856 مشاهده
 11. سایکو مانتیس

  • 0 دیدگاه
  • 1,114 مشاهده
 12. لیکوئید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 968 مشاهده
 13. فاکس

  • 0 دیدگاه
  • 385 مشاهده
 14. اسکال فیس

  • 0 دیدگاه
  • 758 مشاهده
 15. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 647 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,407 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,023 مشاهده
 16. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 277 مشاهده
 17. کودک سرباز

  • 0 دیدگاه
  • 314 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 503 مشاهده
 18. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 567 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 856 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 2,716 مشاهده