45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. باس

  • 1 دیدگاه
  • 987 مشاهده
 2. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 3,406 مشاهده
 3. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 1,227 مشاهده
 4. کازوهیرا میلر

  • 3 دیدگاه
  • 1,050 مشاهده
 5. ونوم اسنیک

  • 2 دیدگاه
  • 2,585 مشاهده
 6. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,595 مشاهده
 7. آسلات

  • 2 دیدگاه
  • 1,119 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,672 مشاهده
 8. زیرو

  • 0 دیدگاه
  • 702 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 539 مشاهده
 9. ایوا

  • 0 دیدگاه
  • 847 مشاهده
 10. یوگنی بوریسویچ ولگین

  • 0 دیدگاه
  • 995 مشاهده
 11. سایکو مانتیس

  • 0 دیدگاه
  • 1,309 مشاهده
 12. لیکوئید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 1,193 مشاهده
 13. فاکس

  • 0 دیدگاه
  • 486 مشاهده
 14. اسکال فیس

  • 0 دیدگاه
  • 947 مشاهده
 15. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 773 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,828 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,302 مشاهده
 16. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 331 مشاهده
 17. کودک سرباز

  • 0 دیدگاه
  • 372 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 624 مشاهده
 18. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 770 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,195 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 3,437 مشاهده