45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. باس

  • 1 دیدگاه
  • 771 مشاهده
 2. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 2,657 مشاهده
 3. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 1,033 مشاهده
 4. کازوهیرا میلر

  • 3 دیدگاه
  • 814 مشاهده
 5. ونوم اسنیک

  • 2 دیدگاه
  • 2,076 مشاهده
 6. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,200 مشاهده
 7. آسلات

  • 2 دیدگاه
  • 939 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,364 مشاهده
 8. زیرو

  • 0 دیدگاه
  • 559 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 429 مشاهده
 9. ایوا

  • 0 دیدگاه
  • 690 مشاهده
 10. یوگنی بوریسویچ ولگین

  • 0 دیدگاه
  • 851 مشاهده
 11. سایکو مانتیس

  • 0 دیدگاه
  • 1,111 مشاهده
 12. لیکوئید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 961 مشاهده
 13. فاکس

  • 0 دیدگاه
  • 383 مشاهده
 14. اسکال فیس

  • 0 دیدگاه
  • 754 مشاهده
 15. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 644 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,399 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,014 مشاهده
 16. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 273 مشاهده
 17. کودک سرباز

  • 0 دیدگاه
  • 314 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 501 مشاهده
 18. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 564 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 849 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 2,696 مشاهده