45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. باس

  • 0 دیدگاه
  • 357 مشاهده
 2. بیگ باس

  • 0 دیدگاه
  • 1,089 مشاهده
 3. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 493 مشاهده
 4. زیرو

  • 0 دیدگاه
  • 246 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 176 مشاهده
 5. ایوا

  • 0 دیدگاه
  • 290 مشاهده
 6. یوگنی بوریسویچ ولگین

  • 0 دیدگاه
  • 276 مشاهده
 7. سایکو مانتیس

  • 0 دیدگاه
  • 410 مشاهده
 8. لیکوئید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 375 مشاهده
 9. فاکس

  • 0 دیدگاه
  • 168 مشاهده
 10. کازوهیرا میلر

  • 0 دیدگاه
  • 305 مشاهده
 11. آسلات

  • 0 دیدگاه
  • 359 مشاهده
 12. اسکال فیس

  • 0 دیدگاه
  • 261 مشاهده
 13. ونوم اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 922 مشاهده
 14. کوایت

  • 0 دیدگاه
  • 969 مشاهده
 15. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 293 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 405 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 359 مشاهده
 16. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 154 مشاهده
 17. کودک سرباز

  • 0 دیدگاه
  • 152 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 201 مشاهده
 18. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 253 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 281 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,365 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 489 مشاهده