378 مقاله
در این ویکی

گلیفها


Movyn

Assassin's Creed 2 Maps and Secrets
گلیف‌ها - پرها - مجسمه‌های مونتریجیونی - کدکس پیج‌ها

گلیف‌ها (انگلیسی: Glyphs) مدخل ورودی به اطلاعات پراکنده‌ای بود که در جریان نمایش مجازی ایتالیای دوره رنسانس توسط ماشین آنیموس خوانده می‌شد. این مدخل‌ها که به شکل مخفی در لوکیشن‌های مختلف شهرهای ایتالیایی قرار داشت، توسط دزموند مایلز که از طریق آنیموس با اتزیو آئودیتوره در شهرها کاوش می‌کرد دیده می‌شد. برای پیدا کردن هرکدام از این گلیف‌ها نیاز به فعال بودن حس عقابی است. هر گلیف مدخل ورودی به یک پازل است که حل هریک از آن‌ها به باز شدن بخشی از فیلم مخفی The Truth منجر می‌شود.

 تاریخچه

اتزیو و یک گلیف

اتزیو با توانایی حس عقابی یک گلیف را فعال می‌کند

گلیف‌ها (Glyphs) توسط کلای کژمارک یا "نمونه شماره ۱۶" در ماشین آنیموس جایگذاری شد. کژمارک پیش از دزموند به عنوان نمونه توسط صنایع آبسترگو به کار گرفته شده بود. کژمارک در اصل به عنون یک اساسین مخفی به آبسترگو نفوذ کرد تا اطلاعات آنیموس را به محفل برساند. او در این جریان به عننوان نمونه آزمایشی با ماشین آنیموس کار کرد. متاسفانه برای او، به خاطر استفاده زیاد از ماشین کژمارک به شدت تحت تاثیر اثر بلیدینگ قرار گرفته بود و حتی بدون آنیموس نیز قادر به دیدن اجداد خود در دوره‌های زمانی مختلف بود. او که در جریان کاوش‌ها در تاریخ به لوسی مشکوک شده بود و سرنوشت خود را می‌دانست، متوجه شد که تنها یک راه وجود دارد تا حداقل به نمونه بعدی آزمایشی ماشین آنیموس در آن اتاق پیغام خود را برساند. پیش از نوشتن پیغام‌های مرموز با خون خودش روی دیوارهای آزمایشگاه، کژمارک موفق شد آنیموس را هک کند و در دوره تاریخی رنسانس، فایل ویدیویی از حقیقتی که دیده بود را به شکل رمز‌گذاری شده پنهان کند. با توجه به صحبتش با جونو، او می‌دانست که یکی از نمونه‌های آینده آنیموس، جد مشترک با کژمارک در رنسانس دارد. بنابراین او تلاش کرد تا این اطلاعات رمزگذاری شده تنها توسط همان شخص قابل مشاهده باشند. ویدیو به ۲۰ قسمت تقسیم شد که برای دسترسی به هر قسمت باید یکی از گلیف‌ها در محیط مجازی آنیموس پیدا و در ادامه پازل آن حل می‌گشت.

 

پیش از اینکه لوسی به دزموند کمک کند تا از آبسترگو خارج شود، او ابتدا خواست تا دزموند وار آنیموس شود. در جریان همگام‌سازی، لوسی بدون آنکه از ماجرای هک مخفیانه کژمارک اطلاعی داشته باشد، به دنبال جد مشترک بین دزموند و نمونه شماره ۱۶ گشت. این دقیقا دوره رنسانس و سرگذشت اتزیو آئودیتوره بود. با توجه به استخراج این حافظه از آنیموس آبسترگو و انتقال آن به دست اساسین‌ها، دزموند قادر بود گلیف‌های به جا مانه از کژمارک را که همراه با حافظه استخراج شده در آنیموس جدید خوانده می‌شد مشاهده کند.

 


نقشه لوکیشن گلیف‌ها


فلورانس

gallery_1_7_107366.jpg

 


فورلی

gallery_1_7_80661.jpg

 


توسکانی

gallery_1_7_62486.jpg

 


ونیز

gallery_1_7_48915.jpg

 


مونتریجیونی

نقشه گلیف‌های مونتریجیونی

 


حل پازل‌ها

تصاویر پازل‌های حل شده به ترتیب ۱ تا ۲۰ قرار داده می‌شوند.

مخفی کننده

 

Glyph 1 1

 

 

مخفی کننده

 

Glyph 2 1

Glyph 2 2

Glyph 2 3

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph 3 1

Glyph 3 2

Glyph 3 3

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph 4 1

Glyph 4 2

Glyph 4 3

Glyph 4 4

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph 5 1

Glyph 5 2

Glyph 6 1

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph 6 2

Glyph 6 3

Glyph 6 4

Glyph 6 5

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph 7 1

Glyph 7 2

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph 8 1

Glyph 8 2

Glyph 8 3

Glyph 8 4

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph 9 1

Glyph 9 2

Glyph 9 3

Glyph 9 4

Glyph 9 5

Glyph 9 6

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph 10 1

Glyph 10 2

Glyph 10 3

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph 11 1

Glyph 11 2

Glyph 11 3

Glyph 11 4

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph 12 1

Glyph 12 2

Glyph 12 3

Glyph_12_4.jpg

Glyph_12_5.jpg

Glyph_12_6.jpg

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph_13_1.jpg

Glyph_13_2.jpg

Glyph_13_3.jpg

Glyph_13_4.jpg

Glyph_13_5.jpg

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph_14_1.jpg

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph_15_1.jpg

Glyph_15_2.jpg

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph_16_1.jpg

Glyph_16_2.jpg

Glyph_16_3.jpg

Glyph_16_4.jpg

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph_17_1.jpg

Glyph_17_2.jpg

Glyph_17_3.jpg

Glyph_17_4.jpg

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph_18_1.jpg

Glyph_18_2.jpg

Glyph_18_3.jpg

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph_19_1.jpg

Glyph_19_2.jpg

 

 

 

 

مخفی کننده

 

Glyph_20_1.jpg

Glyph_20_2.jpg

Glyph_20_3.jpg

Glyph_20_4.jpg

Glyph_20_5.jpg

 

 

 


ویدیو

 


منابع

  • Glyphs در وب‌گاه اساسینز کرید ویکیا

 

مخفی کننده

 

الگو:اساسینز کرید ۲

شخصیت‌ها
خاندان آئودیتوره جیووانی آئودیتورهماریو آئودیتورهماریا آئودیتورهفدریکو آئودیتورهاتزیو آئودیتورهکلاودیا آئودیتورهپتروچیو آئودیتوره | دومنیکو آئودیتورهرناتو آئودیتوره
اساسین‌ها ربکا کرینشان هاستینگدزموند مایلزلوسی استیل‌من | دانته آلیگیریبارتولومئو د آلویانوتئودورا کونتانتونیکولو ماکیاولیآنتونینیو د ماگیانیسپائولالا ولپه | الطائر
تمپلارها استفانو دا بانیونهامیلیو بارباریگومارکو بارباریگوسیلویو بارباریگوبرناردو بارونچلیرودریگو بورجیاکارلو گریمالدیآنتونیو مافیدانته موروکه‌کو اورسیلودویکو اورسیفرانچسکو د پاتزییاکوپو د پاتزیویری د پاتزیفرانچسکو سالویاتی
دیگران کلای کژمارکوارن ویدیچ | اوبرتو آلبرتیجیرولامو ساوونارولالورنزو د مدیچیجولیانو دی مدیچیکاترینا اسفورزالئوناردو داوینچی | آگوستینو بارباریگوآنتارزاکارلوتا موروکریستینا وسپوچیآلویزه دا ویلاندینو | ماریا تروپ | مینروا
طرف‌ها اساسین‌هاتمپلارهاشهروندCourtesansمزدورانبازرگانانجیب‌برهاپاسبان‌ها
مکان‌ها آزمایشگاه آبسترگوپنهان‌گاه | فلورانسمونتریجیونیویلای آئودیتورهتوسکانیسن جیمینیانوکوهستان آپنینرومانیافورلیونیزرم
رویدادها رنسانس
قوانین و گیم‌پلی آبسترگودستاوردهاآنیموسدید عقابیبازرگانان هنریآهنگرهاپزشک‌هااثر بلیدینگسیستم اقتصادیپرهاکدکس پیجگلیف‌هاتمدن اولیهمجسمه‌های مونتریجیونیاستراق سمغحافظه ژنتیکمراحللباس‌هاتکه‌های عدن (سیب عدنعصای عدن)The Truthمخفی‌کاریصندوقچه‌های گنجشنانقاط دید
سلاح‌ها سلاح سنگینسلاح گرم مخفیبمب دودزاپرتاب چاقوخنجرخنجر پنهانشمشیر
DLC نبرد فورلیآتش‌بازی در پوچی

 

 


ویرایش شده در توسط Movyn (نمایش تاریخچه)بازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده
لطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری