369 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. اولین دو گرندپری

  • 0 دیدگاه
  • 1,876 مشاهده
 2. کانر کن‌وی

  • 7 دیدگاه
  • 14,898 مشاهده
 3. آرماند بوکهارت

  • 0 دیدگاه
  • 536 مشاهده
 4. اساسینز کرید اوریجینز

  • 2 دیدگاه
  • 3,037 مشاهده
 5. لیام اوبرایان

  • 0 دیدگاه
  • 59 مشاهده
 6. هوپ جنسن

  • 0 دیدگاه
  • 68 مشاهده
 7. محقق آنالیزور هلیکس

  • 0 دیدگاه
  • 24 مشاهده
 8. جنگ هفت ساله

  • 0 دیدگاه
  • 39 مشاهده
 9. شی پاتریک کورمک

  • 8 دیدگاه
  • 11,850 مشاهده
 10. عقیده

  • 0 دیدگاه
  • 55 مشاهده
 11. اساسین

  • 2 دیدگاه
  • 11,836 مشاهده
 12. اساسینز کرید: سرکش

  • 0 دیدگاه
  • 6,414 مشاهده
 13. سزاریون

  • 0 دیدگاه
  • 83 مشاهده
 14. سیوا

  • 0 دیدگاه
  • 145 مشاهده
 15. مقبره اسکندر کبیر

  • 0 دیدگاه
  • 137 مشاهده
 16. حسن صباح

  • 0 دیدگاه
  • 175 مشاهده
 17. پروژه نمونه 17

  • 0 دیدگاه
  • 163 مشاهده
 18. اسیوسا

  • 0 دیدگاه
  • 272 مشاهده
 19. کریستوفر گیست

  • 0 دیدگاه
  • 215 مشاهده
 20. جیمز برت

  • 0 دیدگاه
  • 354 مشاهده
 21. کریستوفورو مورو

  • 0 دیدگاه
  • 339 مشاهده
 22. جان آندره

  • 0 دیدگاه
  • 422 مشاهده
 23. ژرالد بلان

  • 0 دیدگاه
  • 432 مشاهده
 24. ویولا دی پاتزی

  • 0 دیدگاه
  • 442 مشاهده
 25. دوناتو مانچینی

  • 0 دیدگاه
  • 454 مشاهده